Szanowni Państwo.

Poniżej ogólna, krótka informacja z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu w 2019 roku.

Na 8 posiedzeniach, Rada podjęła 150 uchwał w większości dotyczących spraw indywidualnych. Rada podjęła 39 uchwały w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych, w tym wobec przeniesienia wpisu, na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę naszej Izby. Podjęto także 7 uchwał w przedmiocie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu (na wniosek). W przedmiocie skreślenia z listy radców prawnych z różnych przyczyn – zarówno niezależnych od radcy prawnego, jak i na wniosek – podjęto łącznie 16 uchwał.

Rada w 2019 roku nie wszczynała z urzędu postępowań w przedmiocie skreślenia z listy radców prawnych wobec radców prawnych posiadających zaległości w terminowym opłacaniu składek (członkowskich i ubezpieczeniowych) przekraczających jeden rok. Mała grupa radców prawnych, którzy posiadali znaczne zaległości otrzymywali wezwania do zapłaty, zaś sprawy były kierowane do sądu powszechnego z żądaniem zapłaty. W dwóch wypadkach wystąpiono także o zapłatę (obok składek) zaległości z tytułu opłaty za aplikację radcowską (wobec byłych aplikantów radcowskich). Obecnie sprawy w toku dotyczą w głównej mierze zaległości czynnych radców prawnych, co nie jest jednak powodem do dumy, biorąc pod uwagę wykonywany zawód radcy prawnego. Podobnie należy oceniać egzekucję orzeczeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Izby w zakresie obejmującym kary grzywny, jak i zasądzone koszty postępowania dyscyplinarnego.

Na posiedzeniach w 2019 roku Rada decydowała w sprawach finansowych, a uchwały (pozytywne i negatywne) obejmowały sprawy indywidualne członków naszej Izby (6 uchwał), ale także dotyczyły wsparcia wydarzeń o zasięgu lokalnym, w których to członkowie naszej Izby mogli wziąć udział (szkolenia, konferencje, ale także inne wydarzenia m.in. Bal Radców Prawnych, Piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego, czy Mikołajki w Zamku Książ).

Uchwały Rady obejmowały również sprawy organizacyjne związane z przebiegiem aplikacji radcowskiej, w tym przepisy porządkowe. Na listę aplikantów radcowskich w 2019 roku wpisano łącznie 30 aplikantów, w tym także aplikantów (na różnych latach aplikacji), którzy zdecydowali się kontynuować naukę w naszej Izbie. Z list aplikantów skreślono 36 osób, z czego uchwały w tym przedmiocie obejmowały w większości przypadki skreślenia wobec wpisu tych osób na listę radców prawnych.

Przedmiotem pozostałych uchwał podejmowanych przez Radę były sprawy organizacyjne i dotyczące funkcjonowania Izby. Utworzono m.in. Komisję sportu i rekreacji, w ramach której działa sekcja piłki nożnej, a także sekcja górska “Niebiescy na szlaku”. Rada rozpoczęła regularną publikację informacji dotyczących działalności Izby nie tylko na profilu fb, ale również na koncie Instagram.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
Marek Majka

Menu