EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W ROKU 2023

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji radcowskiej z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że wgląd do dokumentów z egzaminu możliwy będzie po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej, stwierdzającej wynik egzaminu. 

 Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej

ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Wałbrzychu

Arkadiusz Rodziewicz

 

Egzamin wstępny na aplikację radcowską, odbędzie się w dniu 30 września 2023 roku (sobota) w godz. 11.00 – 13.30 /150 min./ na hali sportowej Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu.

W celach organizacyjnych, w tym stwierdzenia tożsamości, Kandydaci dopuszczeni do egzaminu proszeni są o przybycie na egzamin wstępny z dowodem osobistym lub paszportem o godz. 10:00.

Kandydaci podczas egzaminu wstępnego nie mogą korzystać z tekstów, aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy, a także nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, zaś naruszenie tych zakazów skutkować będzie wykluczeniem z egzaminu, a w konsekwencji uzyskaniem wyniku negatywnego.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów komórkowych.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 30 września 2023 r. (sobota) godz. 11.00.

Źródło informacji

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację radcowską w roku 2023

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych.

W Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 20/4, kod 58-300, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski i miasta na prawach powiatu: Jelenią Górę i Legnicę;

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 16 sierpnia 2023 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) złotych.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim numer konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2023 r.

Nabór na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2023 roku, w OIRP w Wałbrzychu odbywa się poprzez elektroniczny system rekrutacyjny EWNAR, dostępny  TUTAJ

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.

Na w/w stronie znajduje się szczegółowa instrukcja jak przejść procedurę rekrutacyjną on-line. W pierwszej kolejności należy zarejestrować swoje konto. Po zalogowaniu należy wypełnić i zapisać na komputerze formularz, następnie formularz należy wydrukować i podpisać.
Następnie formularz wraz z pozostałym kompletem dokumentów można wysłać za pośrednictwem poczty lub złożyć bezpośrednio w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu przy ul. Dmowskiego 20/4, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Składane do właściwej komisji kwalifikacyjnej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2023 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:

 1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
  1. odczytywanie tekstu,
  2. udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.
Menu