Wysokość składek:
Grupa Składki ogółem Składka ubezpieczeniowa Składka członkowska
Radcowie prawni wykonujący zawód 130,00 zł 19,00 zł 111,00 zł
Radcowie prawni niewykonujący zawodu 111,00 zł 111,00 zł
Radcowie prawni emeryci i renciści wykonujący zawód 79,00 zł 19,00 zł 60,00 zł
Radcowie prawni emeryci i renciści niewykonujący zawodu Zwolnieni z obowiązku uiszczania składki członkowskiej, od chwili zawiadomienia
Aplikanci radcowscy 30,00 zł 30,00 zł
Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego Zwolnieni z obowiązku uiszczania składki członkowskiej

Obowiązkiem radców prawnych i aplikantów radcowskich jest uiszczanie składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej (dla osób wykonujących zawód) na zasadach i w terminach określonych w Uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. (tekst jednolity – załącznik do Uchwała Nr 782/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r.). Między innymi, to ze składek członkowskich jest finansowana działalność samorządu radcowskiego, o czym mówi art. 63 pkt. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1166)

Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego nie zwalnia z obowiązku uiszczania składki członkowskiej (nie wpływa na jej wysokość).

Składka członkowska jest uiszczania miesięcznie, w terminie do końca tego miesiąca, za który jest należna.

Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych lub wpis na listę aplikantów radcowskich.

Wysokość składki członkowskiej (począwszy od 1 stycznia 2023 r.) wynosi odpowiednio:

  1. 111 zł miesięcznie – dla radców prawnych, z zastrzeżeniem przypadków określonych w pkt. 2 i 3 poniżej;
  2. 60 zł miesięcznie – dla wykonujących zawód radców prawnych będących emerytami i rencistami, a także pobierającymi świadczenie przedemerytalne – począwszy od kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu o przejściu na określone świadczenie;
  3. 30 zł miesięcznie – dla aplikantów radcowskich.

Radcowie prawni wykonujący zawód radcy prawnego uiszczają wraz ze składką członkowską – składkę ubezpieczeniową w wysokości 19 zł miesięcznie.

Obowiązek uiszczania składki ubezpieczeniowej powstaje w miesiącu, w którym osoba wpisana na listę radców prawnych złożyła ślubowanie.

Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu są zwolnieni z obowiązku uiszczania składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej. Tak samo radcowie prawni niewykonujący zawodu będący emerytami i rencistami, a także pobierający świadczenie przedemerytalne są zwolnieni z obowiązku uiszczania składki, począwszy od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym zawiadomili Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu o przejściu na emeryturę lub rentę albo pobieraniu ww. świadczenia.

Wpłat z tytułu składek (członkowskiej i ubezpieczeniowej) należy dokonywać wyłącznie na poniższy rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska oraz numeru wpisu:

Santander Bank Polska S.A. 17 1090 2271 0000 0001 2949 9337

Menu