Obowiązkowy patronat dla aplikantów

Do obowiązków każdego aplikanta radcowskiego należy doskonalenie umiejętności zawodowych pod kierunkiem radcy prawnego – patrona, zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona – Uchwała Prezydium KRRP  Nr 304/X/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.: Pobierz PDF →

Wzór informacji o przebiegu patronatu: Pobierz PDF →

Wzór opinii patrona o aplikancie, Uchwała Prezydium KRRP Nr 303/X/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.Pobierz PDF →

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych zwraca się do radców prawnych z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się do objęcia patronatem dla aplikantów I roku, którzy od stycznia 2024 r. rozpoczną szkolenie na aplikacji radcowskiej, a nie mają ustalonego patronatu z wyboru.

Kto może zostać Patronem?

Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, patronem aplikanta może być radca prawny, który daje rękojmię prawidłowego sprawowania patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki:

  1. jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;
  2. nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu;
  3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
  4. nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;
  5. wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu szkoleniowym;
  6. wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, że znane mu są obowiązki patrona.

Patrona wyznacza Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych do dnia 31 stycznia roku będącego pierwszym rokiem szkolenia aplikanta, z zastrzeżeniem, że w trakcie aplikacji możliwa jest zmiana patrona na wniosek aplikanta lub patrona (§11 ust. 3 w zw. z §11 ust. 5 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej).

Patronat nad aplikantem może także sprawować radca prawny wpisany na listę radców prawnych w innej izbie niż aplikant, o ile spełnia warunki określone w §11 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej i jest to uzasadnione względami zawodowymi lub szkoleniowymi. Spełnienie warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim potwierdza dziekan rady okręgowej izby radców prawnych, w której radca prawny mający być patronem jest wpisany na listę radców prawnych (§11 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej).

Dokumenty

Wniosek_o_wyznaczenie_patrona_z-urzędu 2024: pobierz PDF

Wniosek o wyznaczenie patrona 2024: Pobierz PDF

Oświadczenie_patrona_2024: Pobierz PDF

Oświadczenie patrona o współpracy z aplikantem: Pobierz PDF

Menu