Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, polegającej w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. (art. 22[7] ust. 1, w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych).

Radcowie prawni niewykonujący zawodu nie podlegają powyższemu obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (art. 22[7] ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych).

Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zwanego dalej “ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. – w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 217, poz. 2135).

Możliwości samodzielnego pobrania certyfikatów na 2023 rok oraz skorzystania z oferty ubezpieczeń dobrowolnych będą także dostępne na platformie e-kirp.pl od dnia 9.01.2023 roku.

Program ubezpieczeń dla radców prawnych w 2023 r.

Informujemy, że w dniu 21.12.2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA TU S.A. przy udziale brokera ubezpieczeniowego Willis Towers Watson Sp. z o.o. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

Każdy radca prawny wykonujący zawód, w ramach składki podstawowej jest objęty ubezpieczeniem obligatoryjnym na wyższą sumę gwarancyjną tj.:

Składka podstawowa nie uległa zmianie i wynosi 228 zł (tj. 19 zł miesięcznie).

Podane w EUR sumy gwarancyjne zostaną przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Pełna treść aktualnej Umowy Generalnej dostępna jest już na platformie www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.  

W celu otrzymania certyfikatów na 2023 rok, warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numer telefonu 601 319 614.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej, mogą być zgłaszane do brokera Willis Towers Watson Sp. z o.o. na platformie e-kirp.pl lub drogą mailową do Pani Agnieszki Skrzypczak: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.

Wszelkie informacje dotyczące Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA TU S.A. z dnia 11.12.2019 roku, dotyczącej okresu 2019 – 2022, w tym dotyczące obsługi szkód, można pozyskać także przy pomocy Brokera. Pełna treść Umowy Generalnej na lata 2019 – 2022 dostępna jest na platformie www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Zakres współpracy z Brokerem został poszerzony o wsparcie w likwidacji szkód z Umowy Generalnej zawartej z PZU, obowiązującej do dnia 31.12.2019 roku. Roszczenia z działań/uchybień popełnionych w okresie obowiązywania umowy z PZU, mogą być zgłaszane do PZU za pośrednictwem Brokera i likwidowane z jego wsparciem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

  1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
  2. nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora, oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD, doradcy restrukturyzacyjnego,
  3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
  4. nadwyżkowe ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej,
  5. nadwyżkowe ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia,
  6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
  7. ubezpieczenie mienia kancelarii,
  8. ubezpieczenie „pod kontrakt” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnej, wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów.

Dodatkowo UNIQA oferuje zniżki dla radców prawnych i aplikantów w ubezpieczeniu mienia i komunikacyjnym dostępnych na platformach online UNIQA (20% od taryfy).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą na platformie e-kirp.pl od dnia 09.01.2023 roku, a także pod numerem telefonu: 601 319 614 bądź kierując zapytanie pod adres e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com.

W dniu 09 kwietnia 2021 r. doszło do fuzji następujących spółek:

  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  z siedzibą w Łodzi
  • AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie

wskutek czego z tym dniem Spółka przejmowana przestała istnieć i została wykreślona z Rejestru. Jednocześnie wskazujemy, iż Spółka przejmująca działa obecnie pod firmą: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Obsługa Umowy generalnej odbywa się bez zmian na dotychczasowych zasadach, za pośrednictwem brokera: Willis Towers Watson Sp. z o.o.

Więcej informacji TUTAJ

Więcej na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych. Kliknij tutaj, aby przejść do strony.
Menu