Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, polegającej w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. (art. 22[7] ust. 1, w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych).

Radcowie prawni niewykonujący zawodu nie podlegają powyższemu obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (art. 22[7] ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych).

Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zwanego dalej “ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. – w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 217, poz. 2135).

Każdy radca prawny ma możliwość samodzielnego pobrania certyfikatu na rok 2024 (a także za lata wcześniejsze) oraz zapoznania się z dostępną  ofertą ubezpieczeń dobrowolnych za pośrednictwem platformy e-kirp:  https://e-kirp.pl/zaloguj-sie/ 

Jednocześnie w przypadku jakichkolwiek problemów, czy też pytań w sprawach ubezpieczeń  jest dedykowany kontakt dla radców prawnych e-mail: radcaprawny@wtwco.com oraz kontakt pod numerem telefonu 601 319 614. Obsługę infolinii dla radców prawnych pełni Patrycja Piskowska- młodszy broker ubezpieczeniowy.

Szkody, które będą likwidowane z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej, mogą być zgłaszane do brokera Willis Towers Watson Sp. z o.o. na platformie e-kirp.pl lub drogą mailową do Pani Agnieszki Skrzypczak: szkody.radcaprawny@wtwco.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.

Poszkodowani występujący z roszczeniami wobec radcy prawnego winni zgłaszać szkody bezpośrednio do Ubezpieczycieli. W sytuacji, jeśli błąd radcy prawnego skutkujący szkodą miał miejsce przed 2020 r., szkodę należy zgłosić do PZU na adres e-mail: kontakt@pzu.pl. Jeśli błąd radcy prawnego skutkujący szkodą miał miejsce po dniu 01.01.2020 r., szkodę należy zgłosić do UNIQA na dres e-mail: Szkody.Korporacyjne@uniqa.pl

 

Informujemy, że w dniu 21.12.2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA TU S.A. przy udziale brokera ubezpieczeniowego Willis Towers Watson Sp. z o.o. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

Każdy radca prawny wykonujący zawód, w ramach składki podstawowej jest objęty ubezpieczeniem obligatoryjnym na wyższą sumę gwarancyjną tj.:

Składka podstawowa nie uległa zmianie i wynosi 228 zł (tj. 19 zł miesięcznie).

Podane w EUR sumy gwarancyjne zostaną przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Pełna treść aktualnej Umowy Generalnej dostępna jest już na platformie www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.  

Ewentualne szkody, które będą likwidowane z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej, mogą być zgłaszane do brokera Willis Towers Watson Sp. z o.o. na platformie e-kirp.pl lub drogą mailową do Pani Agnieszki Skrzypczak: szkody.radcaprawny@wtwco.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.

 

Wszelkie informacje dotyczące Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA TU S.A. z dnia 11.12.2019 roku, dotyczącej okresu 2019 – 2022, w tym dotyczące obsługi szkód, można pozyskać także przy pomocy Brokera. Pełna treść Umowy Generalnej na lata 2019 – 2022 dostępna jest na platformie www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

W dniu 09 kwietnia 2021 r. doszło do fuzji następujących spółek:

  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  z siedzibą w Łodzi
  • AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie

wskutek czego z tym dniem Spółka przejmowana przestała istnieć i została wykreślona z Rejestru. Jednocześnie wskazujemy, iż Spółka przejmująca działa obecnie pod firmą: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Obsługa Umowy generalnej odbywa się bez zmian na dotychczasowych zasadach, za pośrednictwem brokera: Willis Towers Watson Sp. z o.o.

Więcej informacji TUTAJ

Więcej na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych. Kliknij tutaj, aby przejść do strony.
Menu