Regulamin zasad wypełniania  obowiązku doskonalenia zawodowego – Uchwała Nr 1154/XI/2023 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2024 r. rozpoczął się VI Cykl Szkoleniowy trwający  do 31 grudnia 2026 r., w czasie którego radca prawny wykonujący zawód zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną, stosownie od chwili wpisu lub wygaśnięcia uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu radcy prawnego.

Z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są (§ 5 ust. 5 Regulaminu) radcowie prawni niewykonujący zawodu będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne.

Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia Okręgowej Izbie Radców Prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu, a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Nieudokumentowanie wykonywania obowiązku doskonalenia zawodowego po zakończeniu cyklu szkoleniowego spowoduje skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w przedmiocie ewentualnego popełnienia deliktu dyscyplinarnego z art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Wniosek w sprawie zwolnienia z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinien zostać złożony przed końcem cyklu szkoleniowego  tj. do 31 grudnia 2026 r., którego dotyczy.

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Informację o punktach szkoleniowych uzyskają Państwo w Extranecie, w zakładce “Doskonalenie zawodowe”.

Rozliczenie punktów szkoleniowych następuje poprzez zgłaszanie ich do Extranetu – proszę nie wysyłać ich drogą mailową, ani za pośrednictwem poczty.

Prosimy  o wprowadzanie certyfikatów, publikacji bezpośrednio do Extranetu według instrukcji:

Po zalogowaniu do Extranetu należy na PULPICIE wybrać zakładkę DOSKONALENIE ZAWODOWE – ZŁÓŻ WNIOSEK (wypełnić rubryki, dodać załącznik – skan certyfikatu, zapisać).

Aktualny harmonogram szkoleń ogólnopolskich dostępny jest na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych.

Szkolenia e-learningowe, organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, dostępne są na platformie internetowej pod adresem: https://e-kirp.pl

Najbliższe terminy szkoleń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu:
Najbliższe terminy szkoleń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie:
Menu