Zasady wypełniania przez radcę prawnego obowiązku doskonalenia zawodowego zostały określone w Regulaminie, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 295/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. (tekst jednolity – stanowi załącznik do Uchwały Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r.)

Uchwałą nr 210/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. został ustalony nowy cykl szkoleniowy w zakresie doskonalenia zawodowego przypadający na lata 2021-2023. Wymagana minimalna liczba punktów szkoleniowych w cyklu wynosi nadal 40 punktów (wg §7 ust. 1 Regulaminu), przy czym dla radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych w czasie trwania cyklu szkoleniowego punkty są naliczane proporcjonalnie do pozostałego do końca cyklu okresu (§7 ust. 2 Regulaminu).

Z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są (§7 ust. 3 Regulaminu) radcowie prawni niewykonujący zawodu będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne.

Aktualny harmonogram szkoleń ogólnopolskich dostępny jest na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych.

Szkolenia e-learningowe, organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, dostępne są na platformie internetowej pod adresem: https://e-kirp.pl

Najbliższe terminy szkoleń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu:
Najbliższe terminy szkoleń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie:
Menu