Zasady wypełniania przez radcę prawnego obowiązku doskonalenia zawodowego zostały określone w Regulaminie, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 301/X/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021 r. (tekst jednolity – stanowi załącznik do Uchwały Nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021 r.

Uchwałą nr 210/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. został ustalony nowy cykl szkoleniowy w zakresie doskonalenia zawodowego przypadający na lata 2021-2023. Wymagana minimalna liczba punktów szkoleniowych w cyklu wynosi nadal 40 punktów (wg § 5 ust. 3 Regulaminu), przy czym dla radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych w czasie trwania cyklu szkoleniowego punkty są naliczane proporcjonalnie do pozostałego do końca cyklu okresu (§ 5 ust. 4 Regulaminu).

Z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są (§ 5 ust. 5 Regulaminu) radcowie prawni niewykonujący zawodu będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne.

Przypominamy, że 31 grudnia 2023 r. kończy się Cykl Szkoleniowy (2021-2023).

Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia Okręgowej Izbie Radców Prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu, a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Nieudokumentowanie wykonywania obowiązku doskonalenia zawodowego po zakończeniu cyklu szkoleniowego spowoduje skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w przedmiocie ewentualnego popełnienia deliktu dyscyplinarnego z art. 14 Kodeksu etyki radcy prawnego.

Wniosek w sprawie zwolnienia z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinien zostać złożony przed końcem cyklu szkoleniowego  tj. do 31 grudnia 2023 r., którego dotyczy.

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Informację o punktach szkoleniowych uzyskają Państwo w Extranecie, w zakładce “Doskonalenie zawodowe”.

Prosimy  o wprowadzanie certyfikatów, publikacji bezpośrednio do Extranetu według instrukcji:

Po zalogowaniu do Extranetu należy na PULPICIE wybrać zakładkę DOSKONALENIE ZAWODOWE – ZŁÓŻ WNIOSEK (wypełnić rubryki, dodać załącznik – skan certyfikatu, zapisać).

Aktualny harmonogram szkoleń ogólnopolskich dostępny jest na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych.

Szkolenia e-learningowe, organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, dostępne są na platformie internetowej pod adresem: https://e-kirp.pl

Najbliższe terminy szkoleń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu:
Najbliższe terminy szkoleń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie:
Menu