Zasady wypełniania przez radcę prawnego obowiązku doskonalenia zawodowego zostały określone w Regulaminie, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 301/X/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021 r. (tekst jednolity – stanowi załącznik do Uchwały Nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021 r.

Uchwałą nr 210/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. został ustalony nowy cykl szkoleniowy w zakresie doskonalenia zawodowego przypadający na lata 2021-2023. Wymagana minimalna liczba punktów szkoleniowych w cyklu wynosi nadal 40 punktów (wg § 5 ust. 3 Regulaminu), przy czym dla radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych w czasie trwania cyklu szkoleniowego punkty są naliczane proporcjonalnie do pozostałego do końca cyklu okresu (§ 5 ust. 4 Regulaminu).

Z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są (§ 5 ust. 5 Regulaminu) radcowie prawni niewykonujący zawodu będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne.

Aktualny harmonogram szkoleń ogólnopolskich dostępny jest na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych.

Szkolenia e-learningowe, organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, dostępne są na platformie internetowej pod adresem: https://e-kirp.pl

Najbliższe terminy szkoleń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu:
Najbliższe terminy szkoleń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie:
Menu