Komunikat Przewodniczącego o miejscu przeprowadzenia egzaminu i informacje organizacyjne
Egzamin Radcowski 23 – 26 kwietnia 2024 r. – Informacje organizacyjne

Egzamin radcowski będzie się odbywał na zasadach określonych w ustawie o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166)  oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz.U. 2016, poz. 116.).

Egzamin radcowski składa się z pięciu części pisemnych i trwa cztery dni.

Część pierwsza rozpoczyna się w dniu 23 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 i trwa 360 minut liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę momentu, zdający opracowują zadanie z zakresu prawa karnego.

Część druga rozpoczyna się w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 i trwa 360 minut, liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę momentu, zdający opracowują zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego.

Część trzecia rozpoczyna się w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 i trwa 360 minut, liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę momentu, zdający opracowują zadanie z zakresu prawa gospodarczego.

Część czwarta i piąta egzaminu rozpoczyna się w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 i trwa 480 minut liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę momentu, w którym zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego lub zasad etyki.

Egzamin odbędzie się w sali Pałacowej Hotelu Maria w Wałbrzychu, ul. Wrocławskiej  134b. Parking bezpłatny na terenie hotelu. Na egzamin należy zgłosić się z godzinnym wyprzedzeniem tj. o godz. 9.00  celem  rejestracji, co  umożliwi  sprawne przeprowadzenie czynności przygotowawczych. Nieobecność zdającego podczas egzaminu radcowskiego oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę (proszę pamiętać o stałych korkach i wypadkach na autostradzie A4), uważa się za   odstąpienie od udziału w egzaminie (art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 2 ustawy).

Osoby zakwalifikowane do egzaminu radcowskiego Przewodniczący Komisji zawiadamia o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu. W przypadku nie otrzymania zawiadomienia na tydzień przed egzaminem, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. W takiej sytuacji skan  zawiadomienia zostanie przesłany drogą mailową. 

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Komisja składa się z ośmiu osób, spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości i Krajową Radę Radców Prawnych.

Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu, w tym o: zasadach związanych z rozwiązywaniem zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, minimalnych wymaganiach, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji, sposobie użycia sprzętu komputerowego do rozwiązywania zadań, zasadach dokonywania oceny rozwiązań zadań i  sposobie ogłoszenia wyników egzaminu radcowskiego zostały zamieszczone na stronie internetowej  OIRP Wałbrzych i stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Proszę dokładnie zapoznać się z zamieszczoną na stronie internetowej OIRP Wałbrzych informacją i sposobie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego.

1)         Na egzamin należy zgłosić  się z dowodem osobistym lub paszportem – przed rozpoczęciem każdej części egzamin radcowskiego, przed wejściem na salę, zdający okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

2)         Każdego dnia egzaminu zdający losuje numer stolika.

3)         Obowiązuje zakaz posiadania przez zdających telefonów komórkowych lub innych        urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Nie jest dozwolone posiadanie np. telefonu komórkowego, tabletu , i-poda, smartwatcha, zestawu indukcyjnego z pętlą lub innego urządzenia elektronicznego, które umożliwi komunikowanie się na zewnątrz.  Oznacza to, iż zdający musi w/w przedmioty zdeponować przed wejściem na salę egzaminacyjną. Komisja Egzaminacyjna nie będzie przyjmować  do depozytu w w/w urządzeń. Obowiązek zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem zdawania egzaminu obciąża zdającego, który ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia. Podczas egzaminu nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje rzeczy osobiste (okrycia wierzchnie, walizki/torby) w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim

4)         Na blacie stolika nie mogą być umieszczane inne przedmioty  takie jak : maskotka,         korektory,  dokument potwierdzający tożsamość. Dozwolone jest posiadanie kalkulatora.

5)         W przypadku rozwiązania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, Przewodniczący lub jego Zastępca informuje o sposobie odbioru od zdającego pracy zawierającej rozwiązanie zadania. Zdający rozwiązujący zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, powinien po zamknięciu aplikacji i wyjęciu nośnika z komputera udać się do wskazanego przez przewodniczącego stanowiska komputerowego, gdzie pod nadzorem Członka Komisji drukuje swoją pracę. Zdający umieszcza nośnik
w bezpiecznej kopercie, którą Członek Komisji opatruje numerem kodu, którym posługiwał się podczas danej części egzaminu. Zdający oddaje komisji zadanie, wydrukowaną pracę oraz kopertę z nośnikiem, który zawiera elektroniczną wersję pracy.

6)         Podczas rozwiązywania zadań zdający może korzystać z tekstów: aktów prawnych, komentarzy bez wzorów pism, orzecznictwa, w tym kserokopii wykonanych na własny użytek zgodnie z art. 23  ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych (przyniesionych we własnym zakresie).  W trakcie egzaminu obowiązuje zakaz pożyczania sobie komentarzy, aktów prawnych, orzecznictwa. Do dyspozycji zdających będzie udostępnionych 6 stanowisk z dostępem do programu LEX.

Po skorzystaniu z ogólnie dostępnego programu LEX,  należy zamknąć wszystkie otwarte okna programu. Niedopuszczalne jest posiadanie własnych materiałów, np. notatek, opracowań, wzorów pism procesowych, jak też monografii, podręczników czy kserokopii pism procesowych lub innych dokumentów pochodzących z akt konkretnych spraw sądowych.

7)         W trakcie egzaminu zdający może korzystać  z przyniesionego przez siebie lekkiego posiłku typu :  kanapka, słodycze oraz gorącego napoju przyniesionego  w termosie. Komisja Egzaminacyjna udostępni zdającym wodę mineralną, soki i lekkie przekąski (paluszki, batony czekoladowe itp.).

8)         W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komisji. Na wyjście z sali może uzyskać zgodę tylko jedna osoba.  Przed opuszczeniem sali zdający  przekazuje zadanie Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej lub jego Zastępcy, przy czym zdający sporządzający pracę pismem ręcznym przekazuje zadanie wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania. Zdający sporządzający pracę przy użyciu sprzętu komputerowego powinien pod nadzorem członka komisji w oknie dialogowym programu zaznaczyć „opuszczenie sali” a po powrocie odznaczyć w oknie dialogowym „powrót na salę”.

9)       Zdający egzamin przy użyciu sprzętu komputerowego, może w każdej chwili zrezygnować z tej formy zdawania i przejść na pisanie odręczne – gdy mimo pomocy osób wsparcia technicznego nie uda się przywrócić prawidłowego działania aplikacji lub gdy taką wolę – bez względu na przyczynę – wyrazi zdający. Decyzję o przejściu na pisanie ręczne zdający obowiązany jest bezwzględnie zgłosić Przewodniczącemu Komisji.

10)       Zdający może być wykluczony z egzaminu przez Przewodniczącego Komisji, jeśli
w trakcie egzaminu korzysta z pomocy innej osoby lub posługuje się, korzysta lub posiada niedozwolone urządzenia lub materiały w szczególności, o których mowa w pkt. 2 powyżej, pomaga innym zdającym lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu radcowskiego. Wykluczenie stanowi podstawę do wydania przez komisję egzaminacyjną uchwały o negatywnym wyniku egzaminu radcowskiego.

11)       W przypadku gdy okno dialogowe Aplikacji w trakcie trwania egzaminu może zostać podświetlone na czerwono, jest to sygnał dla komisji o niepożądanym  zachowaniu użytkownika lub niewłaściwym działaniu komputera, wtedy  zdający niezwłocznie zgłasza „czerwony ekran” komisji egzaminacyjnej. W niektórych przypadkach pojawienie się czerwonego ekranu może być podstawą do wykluczenia z egzaminu. Komisja dokonuje próby oceny przyczyny „czerwonego ekranu” i jakie to spowodowało skutki.  Wszelkie działania zostają automatycznie zapisane w logach Aplikacji, które są dołączone do pracy egzaminacyjnej, co umożliwi monitorowanie wszelkich operacji dokonywanych przy użyciu komputera. Zdający zobowiązany jest zgłosić komisji wszelkie problemy związane z uruchomieniem Aplikacji lub zakłóceniem jej funkcjonowania w trakcie egzaminu. Jeżeli zdający będzie ignorował cyklicznie pojawiający się „czerwony ekran”, wszystkie funkcje Aplikacji zostaną zablokowane,
a jedynym sposobem na zamknięcie Aplikacji będzie reset komputera. W celu weryfikacji należy skontaktować się z Członkiem Komisji Egzaminacyjnej.

12)       Zabronione jest wynoszenie przez zdających zadań z pracą zawierającą rozwiązanie zadania poza salą egzaminacyjną.

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, powinni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zdających, czy sprzęt komputerowy, na którym zamierzają rozwiązywać zadania, spełnia wymagania techniczne, zdający powinni – przed egzaminem i we własnym zakresie – skorzystać z pomocy informatyka.

Na 2-3 dni przed egzaminem zdający powinni przetestować wersję DEMO AZEP  dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, przy użyciu sprzętu z którego będą korzystali podczas egzaminu. Po przeprowadzeniu testu zaleca się odinstalowanie tej aplikacji.

W dniu rozpoczęcia egzaminu zostanie przeprowadzony test działania aplikacji AZEP w pełnej wersji.

Przed przystąpieniem do egzaminu zdający powinni nadto odinstalować oprogramowanie antywirusowe (za wyjątkiem Windows Defender),  wyłączyć karty sieciowe i wi-fi i nie włączać ich do czasu zakończenia egzaminu w dniu 26 kwietnia 2024 r. Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”. Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu. Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zadawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z parametrami, które zostały podane w informacji o sposobie przeprowadzenia egzaminu na stronie internetowej OIRP Wałbrzych i na stronie www.ms.gov.pl – jest obowiązkiem osoby, która zadeklarowała taką formę rozwiązywania zadań. Instrukcja obsługi Aplikacji do zadawania egzaminu radcowskiego oraz jej wersja demonstracyjna zostały podane do wiadomości publicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce „Zawodowe egzaminy prawnicze”. Instrukcję można wydrukować i posiadać do ewentualnego wykorzystanie w czasie egzaminu.

Zaleca się, aby baterie w komputerach wykorzystywanych na egzaminie były sprawne i naładowane – nie można wykluczyć zdarzeń losowych (np. awarie dostawy prądu), które uniemożliwią korzystanie z energii elektrycznej. Na egzamin radcowski można wziąć ze sobą zapasowe baterie. Można wziąć zapasowego laptopa. Zmiana laptopa dopuszczalna jest wyłącznie do chwili rozdania zadań.

13)       Każdy zdający otrzymuje  przed każdą częścią egzaminu radcowskiego wylosowaną przez siebie kopertę, na której widnieje numer kodu, przygotowaną przez Komisję Egzaminacyjną. Numer kodu zdający wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie  zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania. W kopercie umieszczona jest czysta kartka, na której zdający zapisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców, a następnie umieszcza ją z powrotem w kopercie, zakleja i oddaje członkowie komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do rozwiązania zadania.

Karta odpowiedzi lub praca zawierająca rozwiązanie zadania bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie Komisji Egzaminacyjnej, co skutkuje otrzymaniem przez zdającego oceny negatywnej z danej części egzaminu radcowskiego.

14)       W momencie oddania  zadania wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania zdający otrzymuje pokwitowanie odbioru  zadania wraz z pracą zawierającą rozwiązanie z danej części egzaminu radcowskiego.

15)       W czwartym dniu egzaminu, zdający sporządzają dwie  prace ( zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego lub zasad etyki) również na 1 nośniku i dokonują wydrukowania obu prac łącznie (tj. 1 dokumentu w formacie pdf) po zakończeniu egzaminu. Powyższe oznacza, że do czasu zakończenia egzaminu w czwartym dniu, zdający mogą dokonywać ewentualnych korekt w każdym z zadań, bez względu na przyjętą przez każdego zdającego kolejność ich rozwiązywania. W Aplikacji dostępna jest funkcja podziału stron, co pozwala na techniczne rozdzielenie rozwiązań obu tych prac. W tym dniu obie prace zostaną sporządzone w jednym dokumencie i nie należy drukować rozwiązania zadania po zakończeniu pisania jednej z tych prac. Zakończenie pracy i drukowanie może nastąpić dopiero po zakończeniu rozwiązania zadania z prawa administracyjnego oraz zadania
z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego lub zasad etyki.

16)       Wstępne ogłoszenie wyników planowane jest 24 maja 2024 r. o godz. 16:00 na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.

17)       Stwierdzenie przez komisję egzaminacyjną dwóch identycznych prac skutkuje wystawieniem ocen niedostatecznych dla obojga zdających. W związku z tym odchodząc od stolika do komputera z lexem zdający musi kliknąć w aplikacji „opuszczenie stanowiska”.

18)       Zgodnie z art. 41 k.p.a. § 1 zdający ma obowiązek zawiadomić OIRP Wałbrzych, o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego – stosownie do § 2 wymienionego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Nieobecność podczas egzaminu oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie.

 Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej

do przeprowadzenie egzaminu radcowskiego

z siedzibą w Wałbrzychu

Jacek Szerer

                                                                                  

Wynajem laptopa na egzamin radcowski w 2024 r.

Szczegóły dotyczące wynajmu laptopów dostępne TUTAJ

 

Oświadczenie o wyborze sposobu rozwiązywania zadań na egzaminie radcowskim 2024

Zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego tj. do dnia 2 kwietnia 2024 r. składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

W przypadku wyboru sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w paragrafie 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Niezłożenie tego oświadczenia w w/w terminie oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego.

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań – 2024 r.

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze” zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi.

 

Informujemy, że w razie zapytań technicznych dotyczących funkcjonowania aplikacji AZEP oraz wymogów jakie powinien spełniać komputer osoby przystępującej do egzaminu radcowskiego w 2024 r., pytania można kierować na adresy:

Mateusz.Tyminski@ms.gov.pl

Piotr.Tomaszkiewicz@ms.gov.pl

 

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2024 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:

 1. doktorów nauk prawnych,
 2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w  Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata
  w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione
  w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione
  w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych
  i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 6. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
 7. osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. osób, które w terminie określonym w art. 241 ustawy o radcach prawnych nie złożyły wniosku
  o wpis na listę radców prawnych,
 9. osób, o których mowa w art. 292 ust. 2 ustawy o radcach prawnych;

na dzień 23 kwietnia 2024 r. godz. 10.00  część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,

na dzień 24 kwietnia 2024 r. godz. 10.00  część drugaobejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,

na dzień 25 kwietnia 2024 r. godz. 10.00  część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na

dzień 26 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Zgodnie z treścią art. 362 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do wybranej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną mieszczącą się w siedzibie Rady Okręgowej Izb Radców Prawnych w Wałbrzychu przy ul. Dmowskiego 20/4, kod 58-300, dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w:

Wałbrzychu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski i miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra i Legnica.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie:

 • do dnia 9 marca 2024 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,
 • do dnia 2 kwietnia 2024 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską.

Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Opłata egzaminacyjna wynosi 3 393,60 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy 60/100)  złote.

Opłata powinna być wniesiona na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim konto nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2024 r.  

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:

1.    zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,

2.    oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio:

1.      kwestionariusz osobowy;

2.      życiorys;

3.      dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;

4.      kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

5.      dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym,
w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków;

6.      dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze;

7.      dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;

8.      dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4 – letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;

9.      dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego;

10.   dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

11.   oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski;

12.   3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Informacja dla zdających będących osobami niepełnosprawnymi i matkami karmiącymi:

Zgodnie z treścią § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116 i z 2023 r. poz. 1548), czas trwania każdej części egzaminu radcowskiego zostaje wydłużony o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia   1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2020 r. nr 127 poz.426, z późn.zm.), w okresie przeprowadzania egzaminu;

2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu w toku egzaminu radcowskiego czynności technicznych, takich jak:

a)  odczytywanie tekstu,

b)  zapisywanie rozwiązań zadań odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego,

c)  obsługa sprzętu komputerowego

– wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa
w pkt 1 i 2.

Natomiast stosownie do treści § 9 ust. 5-8 ww. rozporządzenia, zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego.

Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu radcowskiego. Uprawnienie to przysługuje zdającej, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz pisemne oświadczenie o  karmieniu dziecka piersią.

Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, uprawnienie to przysługuje, jeżeli złoży wniosek o jego przyznanie oraz pisemne oświadczenie o karmieniu dziecka piersią najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu radcowskiego.

Wniosek o dopuszczenie do ER 2024 – po aplikacji

Wniosek o dopuszczenie do ER 2024 – z art 25

Kwestionariusz osobowy                                                                             

 

Planowany termin przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że przeprowadzenie egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w 2023 r., w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych, planowane jest w terminie 23-26 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenia o egzaminie adwokackim i egzaminie radcowskim zostaną opublikowane w  Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 90 dni przed terminem tych egzaminów, zgodnie z art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U.z 2022 r. poz. 1184 i 1268) i art. 36ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166).

Źródło informacji

                                                                                  

 

 

 

 

 

Menu