Informujemy osoby zainteresowane rozpoczęciem aplikacji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu, że zajęcia teoretyczne (konwersatoria, ćwiczenia) dla aplikantów wszystkich lat aplikacji radcowskiej są prowadzone w każdy weekend wyłącznie w sobotę, zgodnie z ustalonym planem szkolenia.

Program aplikacji stanowi załącznik do Regulaminu odbywania aplikacji. Program określa w szczególności (odrębnie dla każdego roku szkoleniowego): wykaz przedmiotów, z których prowadzone są zajęcia aplikantów składające się na szkolenie oraz minimalny wymiar tych zajęć, a także wykaz kolokwiów i ich zakres przedmiotowy.

Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2024 Zobacz PDF

Przewidziany programem aplikacji plan szkolenia dla poszczególnych lat aplikacji radcowskiej, w roku szkoleniowym 2024, został określony odpowiednio:

dla I roku aplikacji
Uchwała Nr 630/XI/2023 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 21 grudnia 2023 r. Zobacz PDF

dla II roku aplikacji
Uchwała Nr 631/XI/2023 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 21 grudnia 2023 r.  Zobacz PDF

dla III roku aplikacji
Uchwała Nr 632/XI/2023 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 21 grudnia 2023 r. Zobacz PDF

Stosownie do upoważnienia zawartego w §2 każdej z powołanych wyżej uchwał Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu, Kierownik ds. Szkolenia Aplikantów jest uprawniony do zmiany terminów poszczególnych zajęć (wykładów lub ćwiczeń) w wypadkach losowych, dla zapewnienia prawidłowego toku prowadzenia zajęć.

Przepisy porządkowe odbywania zajęć przez aplikantów radcowskich w roku szkoleniowym 2024
Uchwała Nr 635/XI/2023 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
z dnia 21 grudnia 2023 r. Zobacz PDF

Terminy kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2024
Uchwała Nr 14/XI/2023 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
z dnia 21 grudnia 2023 r. Zobacz PDF

Przepisy porządkowe obowiązujące w 2024 roku podczas przeprowadzania kolokwium rocznego i poprawkowego na aplikacji radcowskiej
Uchwała Nr 16/XI/2023 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
z dnia 21 grudnia 2023 r. Zobacz PDF

Warunki zdawania kolokwium pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego w roku szkoleniowym 2024
Uchwała Nr 17/XI/2023 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
z dnia 21 grudnia 2023 r. Zobacz PDF

Aplikant decydujący się zdawanie kolokwium pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia Zobacz PDF

PRZERWA WAKACYJNA W 2023 ROKU

W roku szkoleniowym 2024 przerwa wakacyjna dla aplikantów radcowskich, przypada w terminie od dnia 06 lipca 2024 r. do dnia 23 sierpnia 2024 r.

PRZENIESIENIE WPISU APLIKANTA RADCOWSKIEGO

Zgodnie z §26 ust. 2 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich ( tekst jednolity – załącznik do Uchwały Nr 784/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r.) postępowanie w sprawie przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich wszczyna się na uzasadniony wniosek aplikanta.

Wnioski o przeniesienie należy składać do końca stycznia danego roku kalendarzowego (wg §26 ust. 7 powołanej uchwały). Do wniosku należy dołączyć uchwałę o wpisie na listę aplikantów radcowskich  i zaświadczenie o złożeniu ślubowania przez aplikanta radcowskiego (z dotychczasowej izby).

Menu