Wpis na listę radców prawnych – wymagane dokumenty

Wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w biurze Izby lub za pośrednictwem poczty (58-300 Wałbrzych, ul. Dmowskiego 20/4), w godzinach 9.00 – 15.00.
Wpis na listę radców prawnych po aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim:
 • wniosek o wpis;
 • oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego;
 • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej);
 • życiorys (lub CV) – podpisany;
 • 2 zdjęcia (formatu dowodowego);
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis;
 • oświadczenie: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne ;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r., tj.:
 • 2.160,00 PLN – od 01 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • 2.545,20 PLN – od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
 • 2.580,00 PLN – od 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Wpis na listę radców prawnych po złożonym egzaminie radcowskim w trybie art. 25 ust. 2:
 • wniosek o wpis
 • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)
 • życiorys (lub CV) – podpisany
 • 2 zdjęcia (formatu dowodowego);
 • oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
 • oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego
 • oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)
 • oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
 • oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207),  zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r. tj.:
 • 3.600,00 PLN – od 01 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • 4.242,00 PLN – od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
 • 4.300,00 PLN – od 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

 • Numer rachunku OIRP w Wałbrzychu do wnoszenia opłat za wpis:
 • Santander Bank Polska S.A. 17 1090 2271 0000 0001 2949 9337
Wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 25 ust. 1:
 • Wniosek o wpis
 • 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło
 • Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
 • Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy postępowaniach karnych i dyscyplinarnych
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie, czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się albo stara o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
 • Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych prawniczych lub jego odpis wydany przez wyższą uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza
 • Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV)
 • Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska (do pobrania z pliku poniżej). Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę
 • Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r., tj.:
 • 3.600,00 PLN – od 01 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • 4.242,00 PLN – od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
 • 4.300,00 PLN – od 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
oraz – w zależności od podstawy wpisu – oryginały lub odpisy notarialne:
 • Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub tytułu naukowego profesora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
 • Dokument zaświadczający zajmowanie stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywanie zawodu komornika – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2
 • Dokument zaświadczający, że dana osoba zajmowała stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywała zawód adwokata (przez wykonywanie zawodu adwokata rozumie się zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami) albo notariusza (polegające na dokonywaniu czynności notarialnych zgodnie z art. 1  Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie) – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3
 • Zaświadczenie potwierdzające odbycie aplikacji sądowej prokuratorskiej – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 a i art 25 ust. 1 pkt 5 a
 • Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4
 • Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5
 • Umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5
 • Zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego będzie wynikać, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b
 • Akt odwołania ze stanowiska – w przypadku byłych sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników oraz asesorów
 • Opinia okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeśli Wnioskodawca jest/był członkiem samorządu adwokackiego/notarialnego lub opinię rady Izby Komorniczej (w przypadku komorników)
 • Zaświadczenie o wykonywaniu zadań odpowiadającym czynnościom asystenta sędziego o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. d
Wpis z przeniesienia:

Radcy prawni z innych okręgowych izb radców prawnych wnoszący o przeniesienie wpisu do OIRP w Wałbrzychu składają następujące dokumenty:

 • Wniosek o wpis z przeniesienia kierowany do Rady OIRP w Wałbrzychu
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 • 1 zdjęcie formatu dowodowego (35x45mm), jasne tło
 • Wypełnioną kartę ewidencyjną.

Karta ewidencyjna (PDF) →

Druk oświadczenia – wpis na listę radców prawnych

Menu