Ankieta

w sprawie celowości zmian przepisów wewnętrznych
samorządu radców prawnych dotyczących zasad przeprowadzania wyborów do jego organów, liczby członków tych organów i zasad ich funkcjonowania

Aby wziąć udział w ankiecie należy wybrać jedną odpowiedź na pytanie, a następnie kliknąć przycisk głosuj, który prześle odpowiedź. Nie ma możliwości zmiany głosu, dlatego prosimy o sprawdzenie poprawności odpowiedzi przed kliknięciem przycisku głosuj.

Czy powinno być dopuszczalne jednoczesne pełnienie funkcji dziekana, wicedziekana, sekretarza i skarbnika w prezydium rady okręgowej izby radców prawnych oraz prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych?

Czy należałoby określić maksymalną liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych pochodzących z jednej okręgowej izby radców prawnych?

Czy należałoby ograniczyć liczbę członków Krajowej Rady Radców Prawnych (obecnie 69) i jej Prezydium (obecnie 16)?

Czy należałoby określić maksymalną liczbę członków Krajowej Rady Radców Prawnych pochodzących z jednej okręgowej izby radców prawnych?

Czy uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawach istotnych dla funkcjonowania samorządu (np. regulamin działalności samorządu i jego organów, regulamin odbywania aplikacji), a także dla jego gospodarki finansowej (np. ustalanie wysokości składki członkowskiej, budżet Krajowej Rady) powinny być podejmowane kwalifikowaną większością głosów?

Czy kwestie, o których mowa w pkt 1-5, powinny zostać uregulowane przed najbliższym zwyczajnym Krajowym Zjazdem Radców Prawnych, który zostanie zwołany jesienią 2020 roku i będzie zjazdem wyborczym?

Jeśli w przycisku pod pytaniami pojawił się komunikat “Zagłosowano”, oznacza to że Twoja odpowiedź została poprawnie przesłana. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Menu