Szkolenie dla zawodowych pełnomocników prowadzi Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, prof. UŁ Michał Krakowiak.

Termin szkolenia 7 grudnia 2023 r. godz. 15:00 – 19.00.

Program szkolenia online:

Ogólna charakterystyka doręczeń:

– zakres normatywny doręczeń

– przedmiot doręczeń

– czym jest zasada oficjalności doręczeń oraz wyjątki od zasady .. czy nadal jest to zasada ?

Rodzaje doręczeń:

– doręczenie właściwe

– doręczenie zastępcze: doręczenie dorosłemu domownikowi, doręczenie przez awizo

– doręczenie przez kuratora

– doręczenie przez wywieszenie pisma w budynku sądowym

– doręczenie przez komornika sądowego

– doręczenie elektroniczne

– doręczenie przez Portal Informacyjny

Pełnomocnik do doręczeń:

– osoba pełnomocnika do doręczeń

– charakter prawny pełnomocnictwa do doręczeń

Doręczenia dla strony będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

– zakres przedmiotowy doręczeń

– adres doręczenia

– obowiązek zawiadomienia o każdej zmianie adresu do doręczeń i skutki procesowe niezachowania tego obowiązku

– doręczenie pierwszego pisma w sprawie stronie będącej przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG

– doręczenie przez komornika sądowego stronie będącej przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG

Doręczenia przez Portal Informacyjny (PI):

– regulacja prawna PI

– wprowadzenie instytucji doręczeń przez PI w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) – czyli kilka słów o art. 15zzs[9] ustawy

– zakres czasowy stosowania przepisów o doręczeniach przez PI z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (…) i z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

– data doręczenia pisma w trybie art. 15zzs[9] ustawy w świetle uchwały SN z dnia 20 października 2023 r. (III CZP 24/23)

– warunki prawne doręczenia przez PI wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (…)

– skuteczność doręczeń przez PI dokonanych zgodnie z art. 15zzs[9] ustawy, po wejściu w życie regulacji kodeksowych doręczeń przez PI

Doręczenia przez komornika sądowego:

– geneza i cel wprowadzenia doręczeń przez komornika sądowego do Kodeksu postępowania cywilnego.. czy nie było prostszego sposobu rozwiązania problemu ?

– doręczenia przez komornika sądowego na zlecenie sądu

– warunki prawne doręczeń przez komornika sądowego w Kodeksie postępowania cywilnego po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. poz. 614)

– szczegółowy tryb i sposób doręczania przez komornika sądowego określony w ustawie o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1691 ze zm.)

– ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata przesyłki przez komornika sądowego

Doręczenia przez komornika sądowego w postępowaniu nieprocesowym i sądowym postępowaniu egzekucyjnym:

– stosowanie art. 139[1] Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu nieprocesowym

– stosowanie art. 139[1] Kodeksu postępowania cywilnego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym do pism wysyłanych przez komornika i do pism wysyłanych przez sąd rejonowy

– doręczenia przez PI i doręczenia elektroniczne w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Skutki procesowe doręczeń:

– prawidłowe rozpoczęcie biegu terminu procesowego

– nieprawidłowe doręczenie a podstawa nieważności postępowania z art. 379 Kodeksu postępowania cywilnego

Doręczenie zagraniczne w myśl przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”):

– stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o doręczeniach zagranicznych

– pełnomocnik do doręczeń w Polsce z art. 1135[5] k.p.c.

– stosowanie przepisów pozakodeksowych o doręczeniach zagranicznych

– doręczenie przez komornika sądowego w sprawie z powództwa podmiotu, który mieszka lub ma siedzibę za granicą i nie jest zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika

Ponoszenie kosztów związanych z doręczaniem pism sądowych:

– wydatki związane z doręczeniami krajowymi

– wydatki związane z doręczeniami zagranicznymi i tłumaczeniami

– wydatki związane z doręczeniami przez komornika sądowego

 

Podczas szkolenia online dowiesz się, w szczególności:

– dlaczego prawodawca znowelizował ustawą z 9 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 614) doręczenia przez komornika sądowego z art. 139[1] Kodeksu postępowania cywilnego

– jak aktualnie powinna prawidłowo przebiegać procedura doręczeń przez komornika sądowego oraz jak komornik sądowy ustala aktualny adres zamieszkania adresata

– czy w każdym przypadku zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 w zw. z art. 139[1] § 2 in fine K.p.c. przez sąd pierwszej instancji dochodzi do prawidłowego umorzenia postępowania po upływie 3 miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania ?

– jak będzie przebiegała procedura doręczeń przez Portal Informacyjny dla adwokatów i radców prawnych od dnia 14 marca 2023 r.

– w jaki sposób sąd powinien doręczać pisma dla strony będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. poz. 614)

– jak komornik i sąd rejonowy dokonują doręczeń w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

– czy rzeczywiście doręczenia zagraniczne są zmorą polskiego wymiaru sprawiedliwości ?

Szkolenie poprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, prof. UŁ Michał Krakowiak.

Dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

Profesor uczelni w Katedrze Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, sędzia orzekający w sprawach cywilnych w drugiej instancji. W 2003 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, a następnie studia doktoranckie. Od 2003 r. asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego I. W latach 2003 – 2006 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 2007 – 2009 asesor sądowy, a następnie sędzia. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. “Egzekucja przez zarząd przymusowy” (Wyd. C.H.Becka, Warszawa 2011). W latach 2010 – 2011 był sędzią delegowanym do Sądu Najwyższego Izby Cywilnej do pełnienia funkcji asystenta sędziego SN. W 2018 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie książki pt. “Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym” (Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2017). Od 2019 r. profesor uczelni. Autor ponad 50 publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym polskiego i zagranicznego sądowego postępowania egzekucyjnego. Autor dwóch monografii oraz współautor dwóch Komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego. Uczestnik konferencji naukowych. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Członek Rad Naukowych i recenzent w czasopismach naukowych.

Za udział w szkoleniu wystawiamy certyfikat uczestnictwa potrzebny do uzyskania punktów szkoleniowych.

Szkolenie trwa 6 godzin lekcyjnych.

Ze szkolenia dostępne będzie nagranie, które umieszczone zostanie na koncie każdego uczestnika szkolenia. Jest to wygodne dla osób, które nie mogły wziąć udział w szkoleniu na żywo.

Link do strony ze szkoleniem TUTAJ

Szkolenie organizowane przez:

Partner Prawny Sp. z o.o.

tel. +48 795 769 689

biuro@partnerprawny.pl

partnerprawny.pl

 

 

 

Menu