Nowa wysokość składki członkowskiej od 1 STYCZNIA 2023 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 782/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału z dniem 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej będzie wynosiła:

 • dla radców prawnych – 111 zł,
 • dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne, wykonujących zawód radcy prawnego –60 zł,
 • dla aplikantów radcowskich – 30 zł.

 Radcowie prawni wykonujący zawód radcy prawnego uiszczają wraz ze składką członkowską składkę ubezpieczeniową.

 Składka ubezpieczeniowa pozostaje na niezmienionym poziomie w kwocie 19 zł, w związku z czym pełna składka wraz z ubezpieczeniem OC wyniesie:

 • dla radców prawnych – 130 zł,
 • dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne, wykonujących zawód radcy prawnego – 79 zł. 

 Wysokość składek:

Grupa składki Składki ogółem

od 1 stycznia 2023 r.

a) Składka członkowska
b) Składka ubezpieczeniowa
Radcowie prawni wykonujący zawód 130 zł a) 111 zł
b) 19 zł
Radcowie prawni niewykonujący zawodu 111 zł a) 111 zł
b) –
Radcowie prawni emeryci i renciści wykonujący zawód 79 zł a) 60 zł
b) 19 zł
Radcowie prawni emeryci i renciści

niewykonujący zawodu

zwolnieni
z obowiązku uiszczania składki członkowskiej(obowiązek poinformowania Rady OIRP o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku uiszczania składki)
a) –
b) –
Aplikanci radcowscy 30 zł a) 30 zł
b) –
Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego zwolnieni
z obowiązku uiszczania składki członkowskiej
a) –
b) –

Przypominamy o obowiązku terminowego regulowania składek przez wszystkie osoby zobowiązane na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Wałbrzychu: Santander Bank Polska S.A. 17 1090 2271 0000 0001 2949 9337.

* * *

Składka członkowska za dany miesiąc jest uiszczana do końca tego miesiąca. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego nie zwalnia z obowiązku uiszczania składki członkowskiej i nie wpływa na jej wysokość.

* * *

Zwolnieniu ze składek (członkowskiej i ubezpieczeniowej) podlegają:

 • radcowie prawni, którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu radcy prawnego – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,
  w którym ukończyli 75 rok życia;
 • radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego, zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny przedłoży radzie okręgowej izby zaświadczenie o umieszczeniu go w rejestrze bezrobotnych;
 • radcowie prawni będący emerytami lub rencistami lub pobierający świadczenie przedemerytalne lub pobierający świadczenie pielęgnacyjne, niewykonujący zawodu radcy prawnego – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą radę okręgowej izby radców prawnych o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku uiszczania składki.

* * *

 1. uchwała Nr 116/XI/2022 KRRP z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału TUTAJ
 2. uchwała Nr 782/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału TUTAJ

Menu