Nowe obowiązki radców prawnych – przesyłanie informacji o schematach podatkowych

Komunikat Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

w związku z opublikowaniem Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie
obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych

W dniu 05 czerwca została opublikowana Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (dalej: Dyrektywa Rady). Dyrektywa Rady weszła w życie z dniem 25 czerwca 2018 roku.
Na mocy Dyrektywy Rady, każde Państwo Członkowskie przyjmie i opublikuje przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania Dyrektywy Rady w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Państwa Członkowskie będą stosowały te przepisy od dnia 1 lipca 2020 roku.
Podmioty zobowiązane do stosowania Dyrektyw Rady powinny wykonywać obowiązki w zakresie zgłaszania informacji na temat uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego od dnia implementacji postanowień Dyrektywy Rady do przepisów prawa krajowego (tj. od dnia 1 lipca 2020 roku), lecz zgłoszenia obejmą wówczas rozwiązania opracowywane po dniu 25 czerwca 2018 roku. Obowiązek zgłoszenia obejmie wszystkie podmioty, które są zwykle zaangażowane w opracowywanie, wprowadzanie do obrotu organizowanie lub nadzorowanie wdrożenia podlegającej zgłoszeniu transakcji lub serii takich transakcji, a także podmioty, które udzielają porad w tym zakresie (w tym radcowie prawni). W Preambule Dyrektywy Rady wskazano jednak, że w pewnych przypadkach obowiązek zgłoszenia może nie być egzekwowalny wobec pośrednika z powodu przewidzianej prawem tajemnicy zawodowej. Jednak aby organy podatkowe nie traciły w takim wypadku możliwości otrzymywania informacji na temat uzgodnień podatkowych potencjalnie powiązanych z agresywnym planowaniem podatkowym, w takich przypadkach konieczne byłoby przeniesienie obowiązku zgłoszenia z pośrednika na podatnika, który korzysta z uzgodnienia. Każde państwo członkowskie może przyjąć niezbędne środki w celu umożliwienia pośrednikom zwolnienia się z obowiązku przekazywania informacji dotyczących podlegających zgłoszeniu uzgodnień, jeżeli takie zgłoszenie wiązałby się z naruszeniem tajemnicy zawodowej na mocy prawa krajowego tego państwa członkowskiego. W takim jednak wypadku pośrednik (np. radca prawny) będzie informował klienta o obowiązkach informacyjnych raportowanie) wynikających z Dyrektywy Rady. Ministerstwo Finansów nie przedstawiło projektu ustawy wprowadzającej do systemu prawa polskiego postanowienia zawarte w Dyrektywie Rady, w związku z tym nie jest znany sposób i zakres implementacji przepisów Dyrektywy Rady w Polsce.
Pełny tekst Dyrektywy Rady jest dostępny TU .
Poniżej pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów skierowane do członków samorządu radców prawnych.

Pismo MF z 26.06 2018 r_

Menu