STUDIA PODYPLOMOWE FINTECH – NOWE ZJAWISKA I TECHNOLOGIE NA RYNKU FINANSOWYM

Szanowni Państwo,

odpowiadając na rosnące znaczenie zastosowania nowych technologii (zwłaszcza cyfrowych) oraz związane z tym zmiany regulacyjne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uruchomiła studia podyplomowe FinTech – nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym”. Studia opierają się o przemyślany i unikatowy na rynku polskim program kształcenia, obejmujący zjawiska występujące w obszarze FinTech. Cechą wyróżniającą studiów jest objęcie ich programem zajęć nieprowadzonych dotąd na innych uczelniach, a dotyczących zastosowania innowacji i ich implikacji prawnych, takich jak m.in. chmura obliczeniowa, crowdfunding, sztuczna inteligencja, w systemach wewnętrznych instytucji finansowych (compliance, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem), a także w relacji z klientami i różnymi organami państwa.

Dlatego też znaczna część programu dotyczy aspektów prawnych, objętych w szczególności przedmiotami: prawne aspekty ochrony danych osobowych, prawo własności intelektualnej, prawne aspekty AI, przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) w sektorze określanym mianem FinTech, czy w systemach regulowanych (licencjonowanych) instytucji finansowych. Udział w zajęciach pozwala uczestnikom studiów poznać specyficzne problemy regulacyjne sektora finansowego, przydatne m.in. dla prawnika wykonującego zawód na szybko zmieniającym się rynku.

Prowadzący zajęcia to wybitni eksperci ze środowiska akademickiego, jak i praktycy (w większości zajmujący się zastosowaniem regulacji prawnych m.in. z UKNF, kancelarii prawnych, banków), co stanowi atut i przewagę naszego programu nad innymi tego typu.
Program studiów wykorzystuje tradycyjne formy nauczania, jak wykłady, z zajęciami praktycznymi prowadzonymi w formie warsztatów. Pozwala to uczestnikom na kompleksowe oraz skuteczne przyswojenie zagadnień związanych z przemianami w sektorze FinTech od strony prawnej, technologicznej jak i ekonomicznej. Na zajęciach omawiane są praktyczne aspekty funkcjonowania sektora FinTech i instytucji nadzorowanych przez KNF, również w formie case-study. Poruszana podczas zajęć problematyka obejmuje zarówno rozwiązania krajowe, jak również funkcjonujące w innych państwach, będących światowymi i europejskimi liderami w rozwoju sektora FinTech, jak: Hong Kong, Singapur, Litwa, Wielka Brytania, Australia.

Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się w semestrze zimowym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 174 godziny zajęć dydaktycznych. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział i uzyskanie pozytywnego wyniku z każdego testu po zakończeniu modułu oraz przygotowanie projektu w grupach. Zajęcia końcowe pod nazwą EduSprint nawiązują do cyklu organizowanego przez brytyjski organ nadzoru finansowego – Financial Conduct Authority – TechSprint. Ta inicjatywa ma na celu wypracowanie lub weryfikację już istniejących rozwiązań dotyczących innowacji finansowych z instytucjami branżowymi i innymi interesariuszami.
Doświadczenia uzyskane w ramach dwóch zakończonych edycji studiów, pokazują nam, że studia te cieszą się dużą popularnością wśród radców prawnych i adwokatów. Absolwenci SP FinTech – nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym podkreślają dużą wartość programu naszych studiów dla ich pracy zawodowej.
Osoby, które przy rejestracji na studia powołają się na Państwa Izbę otrzymają 10% rabatu.
Więcej informacji o studiach (w tym szczegółowy program, wykładowcy i harmonogram zjazdów) znajduje się na stronie TUTAJ

Menu