Zgodnie z zasadą wyrażoną w z art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską i chcą rozpocząć aplikację od 01.01.2024 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich (osobiście bądź pocztą na adres: Biuro OIRP w Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 20/4, 58-300 Wałbrzych) w terminie do dnia 23.10.2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych) uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z KRK za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego.
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – podpisane przez kandydata (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),
  • oświadczenie, że przeciwko mojej osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – podpisane przez kandydata (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 360,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych).

Opłatę wpisową należy wnieść na rachunek bankowy OIRP w Wałbrzychu na nr rachunku bankowego Santander Bank Polska SA:

 17 1090 2271 0000 0001 2949 9337, z dopiskiem: „opłata wpisowa” oraz podaniem imienia i nazwiska

Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć:

  • oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych
    w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • albo urzędowy odpis tego dyplomu,
  • albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.

Do pobrania:

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Menu