Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
  2. wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo  popełnione z winy umyślnej,
  4. posiadanie wykształcenia wyższego.

II. Oferty kandydatów powinny zawierać :

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze”.

pod adresem : Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

                           ul. Górna 10-11,  58–500 Jelenia Góra

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu dokumentów do Kolegium).

Ogłoszenie o konkursie opublikowane zostało w dniu 10 maja 2023 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Administratorem danych osobowych zawartych w składanych dokumentach jest SKO w Jeleniej Górze. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumentach do pobrania w pliku “Oświadczenie wraz z klauzulą RODO”.

Kandydaci proszeni się o dołączenie do swoich zgłoszeń podpisanego oświadczenia dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (poniżej do pobrania).

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

Menu