Wpis na listę radców prawnych – wymagane dokumenty

oirp
Wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w biurze Izby lub za pośrednictwem poczty (58-300 Wałbrzych, ul. Dmowskiego 20/4), w godzinach 9.00 – 15.00.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

• wniosek o wpis;
• oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego;
• kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej);
• życiorys (lub CV) – podpisany;
• 2 zdjęcia (formatu dowodowego);
• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis;
• oświadczenie: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne ;
• oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
• dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2171), tj. 1.560 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.)

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o wpis

• kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)
• życiorys (lub CV) – podpisany
• oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych

• oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego
• oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)
• oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
• oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
• oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
• dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2171), tj. 2.600 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.)

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

Numer rachunku OIRP w Wałbrzychu do wnoszenia opłat za wpis:

Santander Bank Polska S.A. 17 1090 2271 0000 0001 2949 9337

Karta ewidencyjna

Menu