Informacja dla radców prawnych o pomocy jaką można uzyskać ze względu na stan epidemii.

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa w sposób istotny na obywateli, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniających pracowników, udzielane jest wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o dofinansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Instrument ten został zawarty w Ustawie z dnia          2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w artykule 15zzc.

UWAGA!

Można otrzymać jednocześnie dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej!

WARUNEK UZYSKANIA WSPARCIA

  1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
  2. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po 31 grudnia 2019 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.
  3. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
  4. Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę Przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
  5. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANYCH ŚRODKÓW

  1. Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:
  • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

We wniosku, znajduje się algorytm, według którego należy dokonać obliczenia spadku obrotów.

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM DOFINANSOWANIA

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Menu