Koleżanki i Koledzy, Radcowie prawni, Aplikanci.

Zwołany na sobotę, 10 listopada 2018 roku, w Warszawie Krajowy Zjazd Radców Prawnych okazał się „nadzwyczajnym” z innych względów niż sposób jego zwołania. Owa nadzwyczajność to zwycięstwo „dyscypliny klubowej” delegatów (z izb przeciwnych jakimkolwiek zaproponowanym rozwiązaniom) nad rozsądkiem. Możliwość merytorycznej dyskusji nad przedkładanymi projektami uchwał przez wnioskodawców (m.in. Naszą Izbę), przegrała na wstępie ze strachem delegatów.

Inicjatorom zwołania Zjazdu wydawało się, że jest szansa na merytoryczną wymianę poglądów i wypracowanie wspólnego stanowiska na przyszłość, istotnego z punktu widzenia przejrzystych zasad funkcjonowania samorządu. Niestety to przekonanie było dalece mylące, by nie powiedzieć – naiwne. Nikt z większości przeciwnej zmianom nie odważył się podjąć choćby próby merytorycznej debaty. Dlaczego? Odpowiedź, jest obecnie oczywista.

Data 10 listopada 2018 r., to data przełomowa dla samorządu radcowskiego. Tego dnia doszło do próby pokazu siły ze strony delegatów izb przeciwnych zmianom regulacji wewnętrznego prawa samorządowego. Czy to oznacza zaproszenie do prób regulacji tych zmian na innym poziomie?  Być może tak. Na pewno zmiany legislacyjne ustawy korporacyjnej posiadałyby znacznie większą doniosłość prawną, niż zmiany uchwał samorządu. Poza tym, byłyby spektakularne, medialne oraz nie wymagałyby niepotrzebnego angażowania delegatów.

„Nadzwyczajność” Zjazdu to także procedowanie wg wysoce wątpliwych prawnie, o ile nie nieważnych zasad uchwalonych przez Krajową Radę Radców Prawnych w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 13 października 2018 r. (Uchwała Nr 106/X/2018), mimo braku kompetencji Krajowej Rady Radców Prawnych w tej materii. Przepisami tej właśnie uchwały zobowiązano wnioskujące o zwołanie Zjazdu izby do przedłożenia w terminie 14 dni projektów uchwał zjazdowych i takie w tym terminie zostały przedłożone. Trudno zatem przyjąć, że delegaci nie znali tych uchwał wcześniej, tym bardziej, że mocą wspomnianej uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyjęło na siebie odpowiedzialność za organizację posiedzenia Krajowego Zjazdu (§2 ust. 1 wzmiankowanej Uchwały).

Wreszcie “nadzwyczajność” Zjazdu to podejście ze strony władz krajowych do tego, co się wydarzyło. Świadczy o tym suchy w swym przekazie komunikat po zakończeniu Zjazdu, z którego najważniejsze przesłanie to podjęcie przez aklamację stanowiska, w sprawie okrągłej rocznicy niepodległości (http://kirp.pl/po-nadzwyczajnym-zjezdzie-radcow-prawnych/).

To nie siła argumentu (tych raczej nie mieli przeciwnicy zmian), a argument siły, u podłoża którego legł strach przed zmianami, wykorzystano w przeddzień 100 rocznicy odzyskania niepodległości.  Odebrano tym samym wolność wypowiedzi wnioskującym o Zjazd izbom.

Wobec powyższego, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu podejmie na najbliższym posiedzeniu Stanowisko w tej sprawie.

***

Przebieg Zjazdu przedstawiał się następująco. Z 40 minutowym opóźnieniem, Zjazd otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, witając gości w osobach byłych Prezesów KRRP mec. Jacka Żuławskiego oraz mec.  Dariusza Sałajewskiego (choć ten ostatni był raczej obecny  na Zjeździe w roli delegata swej Izby). Następnie, przyjęto przez aklamację deklarację dotyczącą przypadającej 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Po wyborze komisji mandatowej i ogłoszeniu przerwy na zliczenie mandatów (co zajęło ponad 2 godziny, choć każdy delegat podpisywał listę przy wejściu na salę obrad), tuż przed godz. 15 wznowiono obrady i dokonano wyboru Prezydium Zjazdu (wg zasad z Uchwały KRRP 106/X/2018). Przewodniczący Zjazdu odczytał treść wniosku z proponowanym porządkiem obrad, który poddał pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 105 delegatów, przeciw 177, wstrzymało się 7 delegatów. Następnie Przewodniczący odczytał – wszak trudno to, co usłyszeli delegaci nazwać ogłoszeniem – że porządek nie został przyjęty i w tym samym momencie zamknął Zjazd, co nastąpiło chwilę po godz. 15. Nie licząc opóźnienia komisji mandatowej w liczeniu mandatów, serwowania od czasu do czasu przekąsek, Zjazd trwał niespełna kwadrans. Do oceny skutków w tym zakresie odsyłam do wskazanego powyżej §2 Uchwały KRRP 106/X/2018.

***
Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
Marek Majka

Menu